Tag Archives: BIÊN BẢN BÀN GIAO

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới cập nhật

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay (Bộ luật dân sự năm 2015), việc bàn giao tài sản phải được lập thành theo mẫu biên bản bàn giao tài sản có chữ ký của các bên (Bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản). Khi xác lập thành […]